หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์
  Print
 


ข่าวดี วารสารแพทย์สารทหารอากาศได้รับการยอมรับเป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ (7/10/3094)
อ้างถึง หนังสือกรมแพทย์ทหารอากาศที่ กห.๐๖๑๑.๘(๔)/๑๙๓๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ได้ส่งวารสารแพทย์สารทหารอากาศ
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับรองเป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ นั้น
        สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) โดยคณะอนุกรรมการกล่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และมีความเห็นว่าวารสารแพทย์สารทหารอากาศ มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
        ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดในหัวข้อ คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ
        อ้างถึง หนังสือกรมแพทย์ทหารอากาศที่ กห.๐๖๑๑.๘(๔)/๑๙๓๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ได้ส่งวารสารแพทย์สารทหารอากาศ
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับรองเป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ นั้น
        สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) โดยคณะอนุกรรมการกล่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และมีความเห็นว่าวารสารแพทย์สารทหารอากาศ มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
        ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดในหัวข้อ คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ
 

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ

 

นโยบายของกองบรรณาธิการ

          เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในแพทยสารทหารอากาศ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในหนังสืออื่นมาก่อน และ เมื่อตีพิมพ์เสร็จแล้ว เรื่องจะเป็นลิขสิทธิ์ของแพทยสารทหารอากาศ จะคัดลอกหรือตีพิมพ์เผยแพร่ ในหนังสืออื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากแพทยสารทหารอากาศก่อน เมื่อได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แล้วผู้เขียนบทความจะได้รับสำเนาพิมพ์จำนวน 10 ฉบับ  หากเรื่องใดต้องการเพิ่ม กรุณาติดต่อผู้จัดการวารสาร อนึ่งกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์

          ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ในหนังสือนี้ ถือว่าเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของเจ้าของบทความโดยเฉพาะเท่านั้น

 

การเตรียมต้นฉบับ

          @ ให้ส่งบทความเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ แต่ต้องมีชื่อเรื่องและบทคัดย่อทั้งไทย และอังกฤษ ควรมีชื่อเรื่องอย่างสั้นและได้ใจความ (subtitle) มาด้วย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษต้องพิมพ์อักษรต้นคำเป็นตัวใหญ่ทุกคำ ทั้งนี้ยกเว้น         คำบุรพบทและ article นำหน้าคำการเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทย ควรใช้ ภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นแต่คำภาษาอังกฤษ ที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วทำให้ใจความไม่ชัดเจน

          @ การส่งต้นฉบับให้พิมพ์เว้นบรรทัด หน้าเดียว คอลัมน์เดียว เว้นขอบกระดาษ 1 นิ้ว บนกระดาษสั้น ขนาด 21.0 x 29.7 เซนติเมตร หรือ A4 ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าที่มุมขวาบนของกระดาษต้นฉบับภาพประกอบและตาราง ให้แยกออกจากต้นฉบับ ส่งต้นฉบับไม่พับจำนวน 2 ชุด (รวมทั้งภาพและตาราง) พร้อมจดหมายเพื่อขอตีพิมพ์ โดยใส่ชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อสถาบันทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชื่อผู้นิพนธ์ให้ใส่ชื่อตัวและชื่อสกุลเต็ม ยศ อภิไธยต่อท้ายชื่อ พร้อมด้วยปริญญาหรือคุณวุฒิสูงสุดไม่เกิน 2 โดย ใช้ตัวย่อของปริญญาหรือคุณวุฒิที่เป็นสากล 

          @ กรณีที่ผู้แต่งหลายคน ให้เรียงตามลำดับความสำคัญในงานนั้น และให้ชื่อ และสถานที่ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail address ของผู้รับผิดชอบบทความเพื่อการติดต่อได้สะดวก ในกรณีพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ให้ส่งพร้อมแผ่นดิสเก็ตบรรจุข้อมูล ระบุชื่อไฟล์ ระบบภาษาที่ใช้ส่งมายัง

                             บรรณาธิการแพทยสารทหารอากาศ

                             กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

                             กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

                             ถนนพหลโยธิน  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

 

ประเภทของบทความ

นิพนธ์ต้นฉบับ            เขียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ประกอบด้วย บทนำ บอกเหตุผลที่ทำการ

(Original articles)        ศึกษานี้  วัตถุประสงค์ วัสดุ (หรือผู้ป่วย) วิธีการ ผล วิจารณ์ผล สรุป  กิตติกรรม-

                             ประกาศ เอกสารอ้างอิง คำสำคัญ (key words) 2-5 คำ ความยาวของเรื่อง

                             ประมาณ  12 หน้าพิมพ์ A4

 

บทความพิเศษ            ได้แก่บทความหรือข้อคิดเห็นทางวิชาการแพทย์ ซึ่งอาจเขียนจากประสบการณ์

(Special articles)         หรือค้นคว้าจากตำราหรือวารสารต่าง อาจเป็นบทความจากการประชุม

                             (Conference High-Light) เป็นการสรุปเรื่องที่น่าสนใจที่ได้ไปประชุมทั้งใน

                             และหรือต่างประเทศ เพื่อสื่อให้ผู้อ่านที่ไม่ได้ไปประชุมทราบ หรือเป็นจดหมาย 

                             ถึงบรรณาธิการ จดหมายโต้แย้งควรเป็นในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์สร้างสรรค์

                             และมีเอกสารอ้างอิง มีความยาวไม่เกินหน้ากระดาษพิมพ์ A4 เว้นบรรทัด

 

รายงานผู้ป่วย             เขียนได้ 2 แบบ คือรายงานอย่างละเอียดหรือสั้นๆ ประกอบด้วย บทนำ

(Case reports)            รายงานผู้ป่วย วิจารณ์อาการทางคลินิก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เสนอ

                             ข้อคิดเห็น สรุป เอกสารอ้างอิง และบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า

                             กระดาษพิมพ์ A4 เว้นบรรทัด

 

วิจัยสิ่งประดิษฐ์           กล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะเน้นรายละเอียดของส่วนประกอบ และการทดลองใช้

(Innovations)             สิ่งประดิษฐ์ ข้อดี ข้อเสียที่เกิดขึ้นโดยมีการทดลองตามขั้นตอน มีสถิติสนับสนุน

                             วิจารณ์เหมือนกับเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ

 

บทความฟื้นฟูวิชาการ    เป็นบทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะจากวารสาร

(Review articles)        ต่าง ทั้งในและต่างประเทศ นำมาวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบเพื่อให้

                             เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้น ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวบรวม

                             สิ่งตรวจพบใหม่หรือเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านนำไปประยุกต์ได้ ประกอบด้วย บทนำ

                             ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียน วิจารณ์ สรุป และ เอกสารอ้างอิงไม่จำเป็น

                             ต้องมีบทคัดย่อ

 

 

อภิปรายคลินิกร่วมพยาธิ           เป็นการรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจที่มีการวินิจฉัยแน่นอน แสดงผลการตรวจ

(Clinico-pathological    การตรวจที่น่าสนใจ รังสีภาพที่ช่วยในการวินิจฉัย ผลการตรวจชิ้นเนื้อ

conferences)              ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิจารณ์และสรุปการวินิจฉัยโรคโดยไม่จำเป็น

                             ต้องเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิต

 

บทคัดย่อวารสาร          ย่อจากบทความที่ตีพิมพ์ภายในหนึ่งปี โดยย่อสาระ เนื้อหา ข้อเท็จจริงเด่น

(Journal abstracts)      ความยาวไม่เกิน 150 คำโดยมีส่วนประกอบดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วัตถุประสงค์

                             และวิธีการ ผลของการวิจัย และบทสรุป โดยไม่อธิบายยาว ไม่วิจารณ์ละเอียด

                             เอาแต่เนื้อหาที่จำเป็นเท่านั้น

 

เอกสารอ้างอิง             การเรียงลำดับเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบตัวเลขอยู่ในวงเล็บ เรียงตามลำดับที่อ้างอิง

                             ในเนื้อเรื่อง และนำมารวบรวมไว้ตามลำดับในส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ

                             การแจ้งเอกสารอ้างอิงควรมีลักษณะดังนี้

 

*  เอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้เริ่มต้นชื่อผู้นิพนธ์ โดยใช้ชื่อเต็ม ใส่ชื่อตัวก่อนตามด้วยนามสกุล ถ้ามียศ

   ให้ใส่ไว้หน้าชื่อ และใช้ปีพุทธศักราชเป็นปีอ้างอิง โดยลำดับ ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่)

   เลขหน้าของบทความนั้น และปีที่พิมพ์อยู่ในวงเล็บ

*  วารสารทั่วไป ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้เริ่มต้นด้วยนามสกุลของผู้เขียนคนแรก ตามด้วยอักษรตัวแรกของชื่อต้น

   และชื่อกลาง ใส่ชื่อผู้เขียนทุกคนคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตามด้วยชื่อเรื่องของบทความ อ้างอิงชื่อวารสาร

   การย่อชื่อวารสารให้ใช้ตามแบบ Index Medicus และปีที่อ้างอิงให้ใช้ปีคริสต์ศักราช

*  ถ้ามีผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน แต้ถ้ามีตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ให้ใส่ 3 ชื่อแรกแล้วเติม et.al. หรือ

   และคณะ

*  กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นวารสาร ให้จัดลำดับ และเครื่องหมายวรรคตอนดังนี้

   ผู้แต่ง, ชื่อบทความ, ชื่อย่อวารสาร, ปี; ปีที่ (vol.):  หน้า

*  กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นหนังสือหรือตำรา ให้จัดลำดับ และเครื่องหมายวรรคตอนดังนี้        

   ชื่อบรรณาธิการ ผู้แต่ง, ชื่อบท (ถ้ามี),ชื่อหนังสือ, เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปี : หน้า

*  กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นบทความในหนังสือหรือตำรา และผู้เขียนบทความมิได้เป็นบรรณาธิการ ให้จัดลำดับ

   และเครื่องหมายวรรคตอนดังนี้

   ผู้เขียน, ชื่อเรื่อง, ใน [ใส่ชื่อบรรณาธิการ แล้ววงเล็บว่า บรรณาธิการ], ชื่อหนังสือ, เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์,  

   ปี : หน้า

*  กรณี อ้างอิงเอกสารในลักษณะอื่น

          - ต้นฉบับที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์

              ผู้แต่ง, ชื่อบทความ, ชื่อย่อวารสาร  (กำลังตีพิมพ์)

          - รายงานประจำปีหรือเอกสารเผยแพร่หน่วยงานหนึ่งซึ่งตีพิมพ์เป็นครั้งคราว

              ผู้แต่ง, ชื่อบทความ, ชื่อการประชุม ครั้งที่จัด สถานที่จัด, วัน เดือน ปีที่จัดประชุม : หน้า

          - รายงานการอภิปรายหรือสัมมนาวิชาการซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร

             ตัวอย่าง  

              การอภิปรายหมู่เรื่อง Tuberculosis’ 85 วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2528; 6: 79-96

          - การอ้างอิงเอกสารจากอินเตอร์เน็ต

              ชื่อผู้ให้บริการ, ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, {Online}, ปี เดือน วัน   ดังตัวอย่าง

              WWW server

              McKenzie BC. Medicine and the internet {Online}, 1995 Oct 13.: http://

              www.oup.co.uk/ scimed/medit>.


  Relate Contents
 
 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (18/5/2016)
 ทดสอบสมรรถภาพ กวก.พอ.รอบ 1/59 (28/4/2016)
 ประชุมแพทยสาร1/59 (28/4/2016)
 ศึกษาดูงานการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ (28/4/2016)
 แบบประเมินระดมความคิด เพื่อใช้ในการกำหนดคุณธรรมร่วมของ พอ (22/4/2016)
 ประชาสัมพันธ์เปิดอบรมหลักสูตร บุคคลากรสายแพทย์ที่เข้ารับราชการใหม่ (18/4/2016)
 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ จก.พอ. (8/4/2016)
 เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1/4/2016)
 ร่วมการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า2558 (28/1/2016)
 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559 และต้อนรับสมาชิกใหม่ (15/1/2016)