การจัดหน่วย / ภารกิจ
 
ผังการจัดหน่วยงาน
 
::แผนกส่งเสริมสุขภาพ::
ภารกิจการตรวจสุขภาพ
 
: : ตรวจประจำปี : :
 
: : ตรวจฝึกศึกษา : :
 
: : ตรวจไปราชการสนาม : :
 
: : ตรวจอาชีวอนามัย : :
 
: : ตรวจเข้าฌาปนกิจ ทอ. : :
 
: : ตรวจบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ : :
 
: : ตรวจสุขภาพเด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดี : :
 
: : ตรวจบรรจุเป็น จนท.อารักขาบุคคลสำคัญ : :
 
: : ตรวจบรรจุเป็น จนท.ดับเพลิงและกู้ภัย : :
ข่าวประชาสัมพันธ์ สาระสุขภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรม กวป.พอ.
 
สาระสุขภาพ
website นขต.พอ.
 
พอ.
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
กองการพยาบาล
 
รพ.จันทรุเบกษาฯ
 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศฯ
 
กองเวชบริภัณฑ์ฯ
 
กองวิทยาการฯ
VDO สร้างเสริมสุขภาพ
 
ยุงลาย ไข้เลือดออก
 
การทดสอบสมรรถภาพ
 
การลดความอ้วน
 
วัคซีนบาดทะยัก