จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
วิธีเฉพาะเจาะจง
 
วิธีคัดเลือก
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 60
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
 
แบบฟอร์มมาตราฐานงานของ ทอ.
 
หัวข้อการตรวจสอบคู่มือมาตรฐานงาน ทอ.
 
ตัวอย่าง มาตรรฐาน งาน 60 (MS Word)
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
File Download
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
แบบฟอร์มการขอลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเว็บ
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
Education...
 
1. นโยบายด้านการศึกษา
 
2. ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
3. โครงการศึกษา ทอ. ปีต่าง ๆ
 
4. แบบฟอร์มด้านการศึกษา
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติของแพทย์ใช้ทุนและต้องการศึกษาต่อ
หน้าแรก     Education...  2. ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการศึกษา พอ.(ตามระเบียบกองทัพอากาศ พ.ศ.2552)  
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2552  
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในต่างประเทศ พ.ศ.2553  
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2553 (ฉบับที่2)  
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อการศึกษา ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการประเมินผล  
แนวทางการจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี 62-63
 ..
 
1.รหัสการศึกษา  
2. แนวทางในการจัดทำและเสนอความต้องการหลักสูตรการฝึกศึกษา  
3. จัดเรียงลำดับความสำคัญของหลักสูตร โครงการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามแนวทาง  
4.ประเด็นสำคัญในการจัดทำหลักสูตร โครงการ  
5.มาตรการประหยัดของ ทอ.ปี 54  
6.แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
7. ค่าตั๋วโดยสาร บ.อ้างอิงจาก บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
8. การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว  
9. หัวข้อการคำนวณค่าใช้จ่าย  
10. การคำนวณค่าใช้จ่ายต่างประเทศสำหรับโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๒  
11.แบบฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณ  
12.บัญชีรายละเอียดงบฝึกศึกษา  
13.แบบฟอร์มฝึกอบรมสัมมนา 62 (ฟอร์มสำนักงบฯ)  
14.ใบแบบเสนอความต้องการโครงการศึกษาของ ทอ.  
15.DEFENCE COOPERATION TRAINING BIDS ปี 58  
16.1REQUEST FOR IMET PROGRAM TRAINING FY  
แผนกโครงการศึกษา  
แผนกศึกษาต่างประเทศ