หน้าแรก   Education  

 

    เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ทอ.

    เกณฑ์มาตรฐานระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ(ECL) ของกำลังพล ทอ.

    นโยบายการศึกษากองทัพอากาศ

    ตัวอย่างหนังสือรับรองต้นสังกัด

-----------------------------

เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการศึกษา พอ.(ตามระเบียบกองทัพอากาศ พ.ศ.2552)
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนที่จะสมัครมาอยู่กับกรมแพทย์ทหารอากาศ  

เอกสารการเขียนโครงการศึกษา ทอ.

การดำเนินการตามโครงการศึกษาของ ทอ. หน่วย พอ. (ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ทั้งในโครงการศึกษา ของ ทอ. และนอกโครงการศึกษา(ตามที่ กพ.ทอ.กำหนด))

ผนวกต่างๆ ศึกษาต่อในต่างประเทศ

ผนวกต่างๆ ศึกษาต่อในประเทศ

**************************


 
การเขียนโครงการศึกษา ทอ  
โครงการศึกษา 60 เพิ่มเติม  
อนุมัติโครงการต่างประเทศของ ทอ.ประจำปี 60  
อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ปี 61  
ผนวก ๑ สมัครสอบศึกษาต่อในต่างประเทศ  
ผนวก ๑ สมัครสอบศึกษาต่อในประเทศ  
มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.  
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการประเมินผล  
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในต่างประเทศ พ.ศ.2553  
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2552  
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2553 (ฉบับที่2)  
การรายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ  
ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อการศึกษา ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  
ปกการเขียนตำรา คู่มือ  
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.59-63  
วงรอบการสมัครสอบแพทย์ประจำบ้าน