หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 02-523-7636 02-534-4662

กองทัพอากาศโดยกรมแพทย์ทหารอากาศ จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕
โดยรายได้จากการแข่งขันฯ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆของ กรมแพทย์ทหารอากาศ และ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
รายละเอียดติดต่อได้ที่
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ 02-523-7636 02-534-4662 โทรสาร 02-534-5422

 
 
 

 

 
 
 
กวป.พอ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในวันอังคารที่ 28 มิ.ย.59 , 0800-1200 ณ หอประชุมกานตรัตน์
กวป.พอ. รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยจะมีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในวันอังคารที่ 28 มิ.ย.59 , 0800-1200 ณ หอประชุมกานตรัตน์ และพ่นสารเคมี สำรวจลูกน้ำในเขตบ้านพัก ทอ. เขต 1,2,3,6 และ 7 ภายในเดือน ก.ค.59 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 22601"
 
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติมในวันศุกร์ เวลา 1600 - 2000 และวันอาทิตย์ เวลา 0800 - 1200 เริ่มวันศุกร์ที่ 22 ก.ค.59 เป็นต้นไป

โดยให้บริการ ดังนี้

    - วันศุกร์ให้บริการห้องตรวจอายุรกรรม , สูตินรีกรรม , กุมารเวชกรรม , โสต ศอ นาสิกกรรม , รังสีกรรม , จักษุกรรม , เจาะเลือด และกายภาพบำบัด
    - วันอาทิตย์ให้บริการห้องตรวจอายุรกรรม  , สูตินรีกรรม , กุมารเวชกรรม , ออร์โธปิดิกส์ , รังสีกรรม , จักษุกรรม , เจาะเลือด และกายภาพบำบัด

       ***ค่าบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 450 บาท (เริ่ม ก.ค.59) สามารถเบิกตามระเบียบกรมบัญชีกลางได้ 50 บาท

 
ขอเชิญร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก
 วันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง พอ.ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย 59,08-12 น.
ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่อง สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน โดยวิทยากรจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
การนำเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของนขต.พอ.และกิจกรรมขยะแลกต้นไม้
 
 
 
 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองของเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย.59
คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ ทอ. ที่มีบุตรหลานอายุ 12-22 ปี แจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครภายในวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.59 โทร. 2-2604,2-24670 น.ต.หญิง ประภัสสร บุญรัตน์
 
 
 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบ 67 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

"ให้ชีวิต ได้ชีวิต

ให้ความไม่มีโรค ได้ความไม่มีโรค"

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบ 67 ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์เพื่อรักษา ผู้ป่วย เพื่อพัฒนาการศึกษาของบุคลากร รพ.ฯ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อสนับสนุนกิจการอื่นๆ ของ รพ.ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

บริจาคได้ที่มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่าสามัคคี 66 ปี (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) เลขที่บัญชี 049-7-01536-2 ส่งหลักฐานการโอนเงินที่โทรสารเบอร์ 0-2534-7258
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ 0-2534-7221

 

 

 
 
 
 
 
คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยในสำหรับข้าราชการ
 
 
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะยกเลิกแฟ้มประวัติผู้ป่วยรังสีรักษา รหัสปี 36-40 ที่ไม่มาติดตามการรักษาพยาบาลเกินกว่า 5 ปี
ด้วย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะยกเลิกแฟ้มประวัติผู้ป่วยรังสีรักษา รหัสปี 36-40 ที่ไม่มาติดตามการรักษาพยาบาลเกินกว่า 5 ปี เนื่องจากสถานที่เก็บไม่เพียงพอและไม่สะดวกในการค้นหา ดังนั้น
หากผู้ป่วยท่านใดต้องการแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาลดังกล่าว ขอให้ติดต่อหน่วยรังสีรักษา กรส.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พ.ย.58
   
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. งดตรวจทันตกรรม วันที่ 21-25 ก.ย.58

ประชาสัมพันธ์งดตรวจทันตกรรม เนื่องด้วยวันที่ 19-25 ก.ย.58 มีการจัดประชุมทันตแพทย์นานาชาติ และ ทอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จึงขอแจ้งดังนี้ วันที่ 21-22 ก.ย.58 งดรับผู้ป่วย ยกเว้นผู้ป่วยอุบัติเหตุเท่านั้น วันที่ 23-25 ก.ย.58 รับผู้ป่วยทั่วไปตามปกติและงดรับผู้ป่วย walk in เด็ก , ฟันคุด จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันที่ 17 ก.ย. 58 ณ อาคารคุ้มเกศ ชั้น 5 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม น.ต.หญิง สุพาณี พลแสน โทร. 22593-4
 
 
แจ้งปิดประตู พอ.(1) ด้านหน้า กวป.พอ. และสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร 80 ปี กับ กวป.พอ. เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร กวป.พอ. ใหม่

ด้วยประตู พอ.1 (ด้านหน้า กวป.พอ.) และสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร 80 ปี กับ กวป.พอ.ได้ถูกปิดลงเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร กวป.พอ.ใหม่ ทำให้ผู้มารับบริการที่ กวป.พอ.ต้องใช้ประตู พอ.2 (ทางเข้ากรมแพทย์ทหารอากาศ) และประตูหน้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควร เมื่อทำการแล้วเสร็จจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง แผนผังดังรูปภาพ

 

 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ งดให้บริการทำกายภาพบำบัด ในวันที่ ๓๑ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๘
เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Management of Shoulder Conditions” เพื่อให้นักกายภาพบำบัดได้ทบทวนความรู้ในหลักการตรวจประเมินทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณข้อไหล่ ในวันที่ ๓๑ ส.ค. – ๒ ก.ย.๕๘ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ จึงของดให้บริการทำกายภาพบำบัดในวันดังกล่าว
 
 
กิจกรรมเรื่อง สุขภาพดีได้ด้วยคลีนฟูดส์
กวป.พอ. ขอเรียนเชิญข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเรื่อง "สุขภาพดีได้ด้วยคลีนฟูดส์" โดย คุณพศิษย์ คณาศิริชัยนนท์ ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค.58 เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ ชั้น 1 กรมแพทย์ทหารอากาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผสส.กวป.พอ. โทร. 2-6077 ดำเนินการโดย แผนกส่งเสริมสุขภาพ กวป.พอ.
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เรื่อง
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ขอเชิญร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
 เรื่อง "สัปดาห์วิชาการโรคกระดูกและข้อ - ความรู้สู่ประชาชน" วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค.58 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กวป.พอ. แผนกชันสูตรโรค ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง "คุณมี D พอหรือยัง

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย

เรื่อง "คุณมี D พอหรือยัง"

โดย คุณสุนิษา สายเกษม ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค.58 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมถาวรเวช กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกชันสูตรโรคฯ โทร.(02) 534-2601"
พร้อมนี้ได้แนบไฟล์โปสเตอร์ ดำเนินการโดย แผนกชันสูตรโรค กวป.พอ.

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศ โดยส่งรายชื่อให้ กวก.พอ.ภายใน ๑๐ ก.ค.๕๘ รายละเอียดประสาน ร.อ.หญิง จุฑาทิพ ลาภสุมน โทร.๒-๕๕๕๘
 
 
 
 
 

          ด้วยกวก.พอ.จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบบูรณาการของบุคลากร พอ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวัน กาหนดจัดการอบรม ระหว่าง ๗ พ.ค. – ๑๔ ก.ค.๕๘ เฉพาะวันอังคาร และพฤหัส เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ กวก.พอ. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จานวน ๓๐ คน
 
          ขอเชิญข้าราชการ พอ.ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ส่งรายชื่อ ให้ กวก.พอ. ภายใน ๒๓ มี.ค.๕๘ รายละเอียดประสาน ร.อ.หญิง วรารัตน์ ศรีแก้ว โทร ๒-๒๕๙๔

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวแจ้ง นขต.พอ. ขอขยายระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ.ออกไปจนถึงวันที่ 30 ม.ค.58

เสนอ นขต.พอ.

๑.  ด้วย พอ. จะทำการสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ. ทั้ง Hardware  Software และ People ware  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พอ. ให้มีประสิทธิภาพนั้น

๒.  เพื่อให้การดำเนินงานสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ พอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ นขต.พอ. (ยกเว้น รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และ รพ.จันทรุเบกษา พอ.) ตอบแบบสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ. รายละเอียดดังนี้
 
     ๒.๑  บุคลากรในสังกัด นขต.พอ. ทุกท่านตอบ แบบสำรวจคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามลิงค์ http://goo.gl/DGNzdE

     ๒.๒  หน.นขต.พอ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หน.หน่วย ๑ คน  ตอบ แบบสำรวจเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามลิงค์  http://goo.gl/FdfvPL 
 
     ๒.๓  ท่านสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารประจำตัว เช่น สมาร์ทโฟน ตอบแบบสำรวจ ฯ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ ฯ ได้ด้านล่าง
 

แบบสำรวจคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสำรวจเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 
     ๒.๔  กำหนดเวลาในการตอบแบบสำรวจ ๑๙ วัน ตั้งแต่ ๒๔ ธ.ค.๕๗  ถึง ๓๐ ม.ค.๕๘  รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ น.ต.หญิง กนกลักษณ์  อยู่คง ตำแหน่ง ประจำ พอ. ปฏิบัติหน้าที่ นทสส.พอ.โทร ๒-๕๓๙๐, ๒-๐๐๐๘ 

 
 
 
 
วีดีทัศน์ เรื่องระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร (ความยาว 9 นาที)

 ด้วย  สน.ผบ.ดม. ได้จัดทำ วีดีทัศน์ เรื่องระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร  (ความยาว 9 นาที) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารให้แก่กำลังพลภายในหน่วยงาน และขอความร่วมือมายัง นขต.ทอ.ให้ช่วยเผยแพร่ นั้น
 
          ท่านสามารถชมวีดีทัศน์ ดังกล่าวได้ที่หน้าเว็บไซต์ พอ. (www.medical.rtaf.mi.th)    หรือ  คลิกชมวีดีทัศน์ได้ที่นี่...      


 

 
โครงการถ่ายภาพรังสีนอกปากชนิด Orthopanoramic

           ห้องทันตกรรม แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดทำ โครงการถ่ายภาพรังสีนอกปากชนิด Orthopanoramic  เพื่อการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และคัดกรองโรคฟันและกระดูกขากรรไกรแก่ข้าราชการ ทอ. ที่ปฏิบัติงานภาคพื้นดินที่ได้รับการอนุมัติให้ศึกษาภายใน ภายนอกประเทศ และปฏิบัติงานราชการสนาม 

     ****  ให้บริการถ่ายภาพรังสีที่ ห้องทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อาคารคุ้มเกศ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30–15.00 น.

     ****  ขอให้ยื่นใบส่งตัว พร้อมบัตรข้าราชการ ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


หากมีข้อสงสัย   กรุณาสอบถามที่หมายเลข  โทร. 2-5511, 25570 (ห้องทันตกรรม กองเวชศาสตร์ป้องกันฯ)  และ  โทร.  2-7936 (ห้องทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช)

 

 
กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

          เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันทันตสาธารณสุข ให้บริการอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟันสำหรับคนไข้ที่ไม่มีโรคทางระบบ (ค่ารักษาฟรี...เสียแต่ค่า VN) ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ให้กับผู้รับบริการจำนวน 84 ราย โดยสามารถรับคิวได้ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0630 ณ กองทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ

 
ข่าวแจ้งเพื่อทราบ จาก กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.

ด้วย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวป.พอ) จะทำการทุบอาคารกวป.พอ. (๒๐๖๐) เพื่อเตรียมการสร้างอาคารใหม่ จึงมีการปรับย้ายสำนักงานและแผนกต่างๆมายัง อาคาร กวป.พอ.(๑) และอาคาร กวก.พอ.เดิม (๒๐๖๓) นั้น อาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ. ที่นี้ค่ะ ท่านที่มารับบริการตรวจร่างกายประจำปีและอื่นๆให้มาติดต่อได้ที่เวชระเบียน อาคารกวป.พอ. (๑) ส่วนสำนักงานต่างๆและแผนกสัตวแพทย์ดูสถานที่ตั้งได้ตามแผนผังที่แนบ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปชส.กวป.พอ. หมายเลข ๒-๔๘๓๒ ค่ะ

 
 
 
 
   Page 1/1 |«  «     »  »|