จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
วิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 60
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
แบบฟอร์มการขอลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเว็บ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
Education
 
การเขียนโครงการศึกษา ทอ
 
โครงการศึกษา 60 เพิ่มเติม
 
อนุมัติโครงการต่างประเทศของ ทอ.ประจำปี 60
 
อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ปี 61
 
ผนวก ๑ สมัครสอบศึกษาต่อในต่างประเทศ
 
ผนวก ๑ สมัครสอบศึกษาต่อในประเทศ
 
มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.
 
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการประเมินผล
 
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในต่างประเทศ พ.ศ.2553
 
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2552
 
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2553 (ฉบับที่2)
 
การรายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ
 
ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อการศึกษา ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
 
ปกการเขียนตำรา คู่มือ
 
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.59-63
 
วงรอบการสมัครสอบแพทย์ประจำบ้าน
หน้าแรก    รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล  สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561  
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Page 1/1 |«  «     »  »|