จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
วิธีเฉพาะเจาะจง
 
วิธีคัดเลือก
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 60
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
 
แบบฟอร์มมาตราฐานงานของ ทอ.
 
หัวข้อการตรวจสอบคู่มือมาตรฐานงาน ทอ.
 
ตัวอย่าง มาตรรฐาน งาน 60 (MS Word)
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
File Download
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
แบบฟอร์มการขอลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเว็บ
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
Education...
 
1. นโยบายด้านการศึกษา
 
2. ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
3. โครงการศึกษา ทอ. ปีต่าง ๆ
 
4. แบบฟอร์มด้านการศึกษา
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติของแพทย์ใช้ทุนและต้องการศึกษาต่อ
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ แผนกสุขาภิบาล กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จะดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ให้กับบ้านพักอาศัย ข้าราชการ ทอ. (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

กำหนด วัน เวลา และเขตที่ดำเนินการ
 
บ้านพักเขต ๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ ก.พ.๕๖
 
บ้านพักเขต ๒ วันอังคารที่ ๑๒ ก.พ.๕๖
 
บ้านพักเขต ๓ วันพุธที่ ๑๓ ก.พ.๕๖
 
บ้านพักเขต ๖ (หลังสถานีรถไฟ, ทุ่งสีกัน) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.พ.๕๖
 
 
 **    ขอความร่วมมือ ผู้พักอาศัย ไม่ตากเสื้อผ้านอกบ้าน, ปิดประตูหน้าต่าง เก็บสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้าน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   ๒ – ๒๖๐๑
 

 

 
กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.ขอแจ้งเรื่อง “งดตรวจร่างกายช่วงเช้า” (๐๘๐๐ - ๑๒๐๐) เนื่องจากมีภารกิจ

     กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.ขอแจ้งเรื่อง “งดตรวจร่างกายช่วงเช้า” (๐๘๐๐ - ๑๒๐๐) เนื่องจากมีภารกิจดังต่อไปนี้
 
- วันที่ ๑๘ - ๒๓ มี.ค.๕๖ ตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
- วันที่ ๑๘ - ๑๙ เม.ย.๕๖ ตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
- วันที่ ๑๗ - ๒๒ พ.ค.๕๖ ตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

 
     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ กรุณางด การมาตรวจสุขภาพในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
แต่เปิดให้บริการตรวจคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกโรคไร้เชื้อ ตามวัน เวลา ปกติ
 
- วันอังคาร คลินิกสุขภาพเด็กดี (๑๓๐๐ - ๑๕๐๐)
 
- วันจันทร์และวันพฤหัสบดี คลินิกโรคไร้เชื้อ (๑๓๐๐ - ๑๕๐๐)
 
 
ด้วยความปรารถนาดี กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง ทอ. และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ด้านการดูแลแหล่งน้ำ และการกำจัดของเสีย เพื่อควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากแหล่งน้ำ

.....   ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ค.๕๗, ๐๘๐๐-๑๒๐๐  ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 
๑. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประดิษฐ์ถังดักไขมัน
 
๒. บรรยายเรื่องถังดักไขมันกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการนำเสนอการประดิษฐ์ถังดักไขมัน 
 
๓. บรรยายพิเศษเรื่อง อันตรายจากโรคไข้เลือดออก และการป้องกัน โดย น.อ.หญิง กฤตพร ตะวันแจ้ง
 
๔. จับสลากรางวัลพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสุขาภิบาล กวป.พอ. โทร ๒-๒๖๐๑, ๒-๒๖๐๒

 
แจ้งเตือนสถานการณ์... #เชื้อไวรัสอีโบล่า

จากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสอิโบลาในทวีปแอฟริกา ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด  กรมแพทย์ทหารอากาศจึงขอแจ้งเตือนให้กำลังพลและครอบครัวกองทัพอากาศ ได้ทราบถึงข้อมูลของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกควบคุมโรคติดต่อ   กวป.พอ. โทร.2-2604, 2-4670

 
 
 
 
 
 
 
   Page 1/2 |«  «     »  »|