จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
วิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 60
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
แบบฟอร์มการขอลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเว็บ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
Education
 
การเขียนโครงการศึกษา ทอ
 
โครงการศึกษา 60 เพิ่มเติม
 
อนุมัติโครงการต่างประเทศของ ทอ.ประจำปี 60
 
อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ปี 61
 
ผนวก ๑ สมัครสอบศึกษาต่อในต่างประเทศ
 
ผนวก ๑ สมัครสอบศึกษาต่อในประเทศ
 
มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.
 
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการประเมินผล
 
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในต่างประเทศ พ.ศ.2553
 
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2552
 
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2553 (ฉบับที่2)
 
การรายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ
 
ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อการศึกษา ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
 
ปกการเขียนตำรา คู่มือ
 
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.59-63
 
วงรอบการสมัครสอบแพทย์ประจำบ้าน
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ แผนกสุขาภิบาล กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จะดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ให้กับบ้านพักอาศัย ข้าราชการ ทอ. (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

กำหนด วัน เวลา และเขตที่ดำเนินการ
 
บ้านพักเขต ๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ ก.พ.๕๖
 
บ้านพักเขต ๒ วันอังคารที่ ๑๒ ก.พ.๕๖
 
บ้านพักเขต ๓ วันพุธที่ ๑๓ ก.พ.๕๖
 
บ้านพักเขต ๖ (หลังสถานีรถไฟ, ทุ่งสีกัน) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.พ.๕๖
 
 
 **    ขอความร่วมมือ ผู้พักอาศัย ไม่ตากเสื้อผ้านอกบ้าน, ปิดประตูหน้าต่าง เก็บสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้าน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   ๒ – ๒๖๐๑
 

 

 
กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.ขอแจ้งเรื่อง “งดตรวจร่างกายช่วงเช้า” (๐๘๐๐ - ๑๒๐๐) เนื่องจากมีภารกิจ

     กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.ขอแจ้งเรื่อง “งดตรวจร่างกายช่วงเช้า” (๐๘๐๐ - ๑๒๐๐) เนื่องจากมีภารกิจดังต่อไปนี้
 
- วันที่ ๑๘ - ๒๓ มี.ค.๕๖ ตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
- วันที่ ๑๘ - ๑๙ เม.ย.๕๖ ตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
- วันที่ ๑๗ - ๒๒ พ.ค.๕๖ ตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

 
     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ กรุณางด การมาตรวจสุขภาพในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
แต่เปิดให้บริการตรวจคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกโรคไร้เชื้อ ตามวัน เวลา ปกติ
 
- วันอังคาร คลินิกสุขภาพเด็กดี (๑๓๐๐ - ๑๕๐๐)
 
- วันจันทร์และวันพฤหัสบดี คลินิกโรคไร้เชื้อ (๑๓๐๐ - ๑๕๐๐)
 
 
ด้วยความปรารถนาดี กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง ทอ. และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์ด้านการดูแลแหล่งน้ำ และการกำจัดของเสีย เพื่อควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากแหล่งน้ำ

.....   ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ค.๕๗, ๐๘๐๐-๑๒๐๐  ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 
๑. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประดิษฐ์ถังดักไขมัน
 
๒. บรรยายเรื่องถังดักไขมันกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการนำเสนอการประดิษฐ์ถังดักไขมัน 
 
๓. บรรยายพิเศษเรื่อง อันตรายจากโรคไข้เลือดออก และการป้องกัน โดย น.อ.หญิง กฤตพร ตะวันแจ้ง
 
๔. จับสลากรางวัลพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสุขาภิบาล กวป.พอ. โทร ๒-๒๖๐๑, ๒-๒๖๐๒

 
แจ้งเตือนสถานการณ์... #เชื้อไวรัสอีโบล่า

จากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสอิโบลาในทวีปแอฟริกา ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด  กรมแพทย์ทหารอากาศจึงขอแจ้งเตือนให้กำลังพลและครอบครัวกองทัพอากาศ ได้ทราบถึงข้อมูลของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกควบคุมโรคติดต่อ   กวป.พอ. โทร.2-2604, 2-4670

 
 
 
 
 
 
 
   Page 1/2 |«  «     »  »|