ข้อมูลหน่วยงาน   ผู้บังคับบัญชา  

 

 

ผู้บังคับบัญชา 

กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท อนุตตร จิตตินันทน์

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศพลอากาศตรี นิรันดร พิเดช

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ


พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย

เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก ไกรเลิศ เธียรนุกุล

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ