จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
วิธีเฉพาะเจาะจง
 
วิธีคัดเลือก
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 60
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
 
แบบฟอร์มมาตราฐานงานของ ทอ.
 
หัวข้อการตรวจสอบคู่มือมาตรฐานงาน ทอ.
 
ตัวอย่าง มาตรรฐาน งาน 60 (MS Word)
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
File Download
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
แบบฟอร์มการขอลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเว็บ
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
Education...
 
1. นโยบายด้านการศึกษา
 
2. ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
3. โครงการศึกษา ทอ. ปีต่าง ๆ
 
4. แบบฟอร์มด้านการศึกษา
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติของแพทย์ใช้ทุนและต้องการศึกษาต่อ
 
 
 

 
 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
  
กวป.พอ.ขอแจ้งงดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องด้วย กวป.พอ.มีภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. ในวันที่ 19-23 มี.ค.61, 8-9 พ.ค.61,11-15 มิ.ย.61
  
 

พลอากาศตรี อภิชาต  พลอยสังวาลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง"แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ" โดยมี นาวาอากาศเอก ไกรเลิศ เธียรนุกุล รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมงาน และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ๑) พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภาและผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  ๒)อาจารย์ ดร. นายแพทย์ นวนรรณ  ธีรอัมพรพันธุ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ๓)นาวาอากาศเอก อมร  ชมเชย ผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์  สำนักระบบบัญชาการและควบคุม  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ  ๔) นาวาอากาศเอกกฤษฎา ศาสตรวาหา เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารอากาศ  โดยมี ข้าราชการ ของกรมแพทย์ทหารอากาศและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ก.พ.๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 ......................................
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์


  เผยแพร่ความรู้โรคอุจจาระร่วงและไข้หวัดใหญ่
กวป.พอ. ออกเอกสารเผยแพร่ความรู้โรคอุจจาระร่วงและไข้หวัดใหญ่ ซึ่งพบกำลังพล ทอ.และครอบครัว ป่วยด้วยโรคดังกล่าวมากขึ้น จึงขอให้ทุกท่านได้รับรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำตามเอกสารที่แนบ เพื่อป้องกันโรค และป้องกันการระบาดของโรคต่อไป  รายละเอียดอ่านต่อ......


All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560
 All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการAll..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2561
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง ( วิธีเฉพาะเจาะจง)

All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีคัดเลือก)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด)
All..  
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช  
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ