งานกอล์ฟ วพอ.พอ.ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560
 
 
รายละเอียดติดต่อได้ที่
ประชาสัมพันธ์ วพอ.พอ.
น.อ.หญิง ศรีโสภา อินทรปาลิต
มือถือ 099-615-9695
น.อ.หญิง พิมพา รุ่งนพคุณ
มือถือ 081-342-4969
น.ต.หญิง สิริพร บุญเจริญพานิช
มือถือ 081-845-1636
โทรสาร 02-5345168
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
 
แนวทางปฏิบัติการส่งสอบ ECL
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2560
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 60
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
คู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
พ.ต.ส.
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
คู่มือสำหรับการทำตำราหลังจบการศึกษาต่างๆ ของ พอ.
 
คู่มือพจนานุกรมกิจกรรมกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 
ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง พอ.ประจำปี ๖๐
 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๒๒ ปี ๖๐
 
หนังสือรับทราบปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มเติม (สัญญาบัตร) จำพวกเหล่าทหารแพทย์
 
รูปแบบการเขียนโครงการ
 
แบบฟอร์ม template OG ทอ.ปี 60
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
การศึกษากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
.
 
การประชุม คณก.โครงการศึกษา พอ.ครั้งที่ ๓/๕๙
 
จัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง พอ.ประจำปี 60 (คลิกใบสมัคร)
 
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง (Advanced Military Medical Management) พอ. รุ่นที่ ๒๒
ข่าวกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมี พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
ได้จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 59
ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 โดยมี พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
 รายละเอียดอ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/557483
ขอบคุณที่มาของข่าว  www.dailynews.co.th
  

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น "นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ"
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์
http://nc-rtaf.thaijobjob.com

    ข่าวกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการประชาชน

 

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 

All..  
    ประกาศ, คำแนะนำ
  

All..  
    รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560
 
 


    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2560
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด)
All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ
    Banner แบบฟอร์ม

 
 

 

    มอบเข็มและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์

นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าพบ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เพื่อมอบเข็มและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ วันที่ 21 ก.พ.2560 เวลา 1330 ณ ห้อง 162 ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพบก

    แข่งขันกอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๕

กองทัพอากาศโดยกรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๕ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยมี พล.อ.ท.อนุตตร  จิตตินันทน์ จก.พอ. เป็นประธานการจัดงานและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๐

 
    พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาลรุ่นที่ ๑๐๖

พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาลรุ่นที่ ๑๐๖ โดยมีการศึกษาระหว่าง ๑๕ ก.พ.- ๑๘ พ.ค.๖๐ มีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นทหารกองประจำการจำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐

    ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ. นำกำลังพล ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ณ หน้าอาคาร บก.พอ. เมื่อ ๘ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.

    กิจกรรม แอโรบิคแดนซ์ (Aerobic Dance) 25 มกราคม 2560

พลอากาศตรี นิรันดร พิเดช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และพลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม แอโรบิคแดนซ์ (Aerobic Dance) เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

    จก.พอ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร
พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ. และตัวแทนข้าราชการของ พอ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

(ชมอัลบั้มภาพ)

    เยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ทหารอากาศ

     พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ จก.พอ.เยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ทหารอากาศ บริเวณสนามหลวง เมื่อวันพุธที่ 11 ม.ค.2560

    จก.พอ.แจกอาหารให้ประชาชนและเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ทหารอากาศ บริเวณสนามหลวง

  พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ รอง จก.พอ. และผู้แทนของแพทยสภา แจกอาหารให้ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ทหารอากาศ บริเวณสนามหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 2559

(ชมอัลบั้มภาพ)