หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
กำหนดการรายงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 58
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
  
   พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครืองหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ. เมื่อวันที่ 27 พ.ค.58 โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี
 
 
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลปี ๒๕๕๘ สำหรับ ๑. ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรัง ๗ โรค ๒. ผู้สูงอายุเท่ากับหรือมากกว่า ๖๕ ปี ทุกคน ๓. เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี (ติดต่อห้องตรวจกุมารเวชกรรม) ๔. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า ๔ เดือนขึ้นไป เริ่มฉีดตั้งแต่ ๒๕ พ.ค. - ๒๔ ก.ค.๕๘ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ในวันราชการ ณ อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๑ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ** ห้ามฉีดในผู้ที่แพ้โปรตีน , แพ้ไข่ , เด็กอายุต่ำกว่า ๖ เดือน , ผู้ที่กำลังมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ฯ ๐ - ๒๕๓๔ - ๗๕๕๖ ..
 
ขอเรียนเชิญกำลังพลกองทัพอากาศทุกท่าน ร่วมกิจกรรม " วันงดสูบบุหรี่โลก "  ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. ในวันศุกร์ที่  29 พ.ค.58  เวลา  08.00 - 12.00 น.  ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง " เลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิด "  โดย พล.อ.ท.ยรรยง  คันธสร  รอง เสธ.ทอ.(กพ..)... 
 
 
    Happy Birthday
    รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

All..  
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
กองเวชศาตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  ขอแจ้งงดตรวจสุขภาพประจำปี และ ตรวจภารกิจอื่นๆ ตามวันที่แจ้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.   - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ วันที่ 7,8,9 เม.ย.58    - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วันที่ 26, 27 พ.ค.58  - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (กำลังพลพิเศษ) วันที่ 18,19,20 พ.ค.58 ...  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเพื่อหลีกเลี่ยงในวัน เวลา ดังกล่าว...  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.2-2600 All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 
All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    โบว์ลิ่งการกุศล พอ. ประจำปี 2558
      พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล พอ.ประจำปี 2558 ณ บลูโอ ริธึ่ม แอนด์โบว์ล สาขาสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.58 เวลา 09.00 น.
    "ล่องเรือ"ชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยากับโครงการครอบครัวอบอุ่น พอ.
พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. และ คณก.โครงการครอบครัวอบอุ่น พอ. นำคณะข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด พอ.ร่วมรับประทานอาหาร และชมบรรยากาศสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานตามเจตนารมณ์ของโครงการครอบครัวอบอุ่น กรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ท่าเรือเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เมื่อตอนเย็นวันที่ 22 พ.ค.58...
 
    พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น
      พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาค่านิยมหลักและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของ บก.พอ. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียน วพอ.พอ. เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58 เวลา 08.00 น. โดยมี พล.อ.อ.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง ค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยทีมงาน คณก.โครงการครอบครัวอบอุ่น พอ
    ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล บก.พอ.
น.อ.เกรียงไกร โสธรชัย รอง เสธ.พอ.เป็นประธาน นำข้าราชการในสังกัด บก.พอ., ศปพ.พอ., กรก.พอ., ผกง.พอ. และ ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆใน บก.พอ. ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ณ สวนสุขภาพ ทอ. เวลา 08.00 น. เมื่อวันที่ 20 พ.ค.58
 
    พอ. รับรางวัลฯ Cyber Operations Contest 2015
      พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. และ พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ. ร่วมแสดงความยินดีกับทีม Resistance และ ทีม Enlightened ของ พอ.ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย จากการจัดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2015 ประชันทักษะด้านการเจาะระบบ ในงาน RTAF Cyber Contest & Seminar 2015 ณ หอประชุม ทอ. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.58
 
    ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ บน.5

   พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์  วุฒาพิทักษ์  รอง จก. พอ. /ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ บน.5  จว.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20 พ.ค. 58 เวลา 0830 โดยมี นอ. พรประเสริฐ ผ่านภพ รอง ผบ.บน.5 และข้าราชการให้การต้อนรับ

 

    ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ รร.การบิน

          พล.อ.ต.ธเนศร์ศักดิ์  วุฒาพิทักษ์ รอง จก. พอ. /ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ รร.การบิน และ รพ.จันทรุเบกษา พอ. จว.นครปฐม วันที่ 19 พ.ค. 58 เวลา 0900 โดยมี นอ. สุวรรณ ขำทอง รองผบ รร.การบิน และข้าราชการให้การต้อนรับ

    พิธีเปิดการอบรมบุคคลากรสายแพทย์ชั้นสัญญาบัตรที่เข้ารับราชการใหม่
         พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบุคคลากรสายแพทย์ชั้นสัญญาบัตรที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม กวก.พอ.ชั้น 2 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.58 ณ ห้องประชุม กวก.พอ.ชั้น 2 โดยมี น.อ.วิษณุ ภู่ทอง ผอ.กวก.พอ. เป็นผู้กล่าวรายงานฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.58