แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 56
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมคลิปการอบรม ICT
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
      พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล ผช.ผบ. ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.57 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ., พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม เสธ.พอ. เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับ พอ.ได้ส่งกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัล ดังนี้

๑.กลุ่ม Triple -H ได้รับรางวัล Value Award ประเภท KM และ รางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม อันดับ ๕
๒. กลุ่ม Innovative Ortho Nurses Team ได้รับรางวัล Value Award ประเภท KM
๓. กลุ่ม Pharmacy CDBS รพ.จันทรุเบกษา ได้รับรางวัล Value Award ประเภท QCC
๔. พอ.ได้รางวัล หน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ดีเด่น
 
ด้วย คณก.โครงการครอบครัวอบอุ่น พอ.จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำลังพล พอ.เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องกำลังพลที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างคุณประโยชน์ในระดับประเทศ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่ พอ. เป็นแบบอย่างที่ดี ขอให้ นขต.พอ.พิจารณาเสนอรายชื่อกำลังพลของหน่วยที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  (ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก คลิกที่นี่)  ส่งให้เลขานุการ คณก.โครงการครอบครัวอบอุ่น พอ. (น.อ.หญิง ทิพย์วรรณ  ภานุเวศ)  โทร. 2 - 2576  ภายใน 17 ก.ย.57  และหากหน่วยใดไม่ประสงค์เสนอรายชื่อ ขอให้แจ้งยืนยันให้ทราบด้วย .. สอบถามรายละเอียดได้ที่  ปชส.พอ.โทร 25422 ผธก.บก.พอ. 22576,2257 
 
    Happy Birthday
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
file download ใหม่...  การดำเนินการตามโครงการศึกษาของ ทอ. หน่วย พอ. (ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ทั้งในโครงการศึกษา ของ ทอ. และนอกโครงการศึกษา(ตามที่ กพ.ทอ.กำหนด))  ท่านสามารถ download ได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ พอ. ในเมนูย่อยซ้ายมือ หัวข้อ file download " ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษาฯ "  หรือคลิกที่นี่  ...
 All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 

All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)


All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์

 

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    การประชุม APMNE ครั้งที่ 8

    วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุม APMNE ครั้งที่ 8 ณ เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1-5 ก.ย.57

1. น.อ.หญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์
2. น.อ.หญิง ศรีโสภา อินทรปาลิต
3. น.ต.หญิง ปภสร โรจน์ขจรนภาลัย
4. น.ต.หญิงนิตยา สุขแสน
5. น.ต.หญิง ภัทรมน ทับสูงเนิน
 

    Big Cleaning Day 2014

   พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.เป็นประธานในพิธี Big Cleaning Day ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ พอ. โดยมี น.อ.วิชัย รุงฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ.เป็นผู้กล่าวรายงาน

    โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการ พอ.ปี2557
        พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการ พอ.ปี2557 " ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารเรียน วพอ.พอ. โดยมี น.อ.บวร นุ่นขาว เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "สุขกาย สุขจิต ชีวิตอบอุ่น " ให้กับข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด พอ.
 
    ศึกษาดูงาน 5 ส. และสิ่งแวดล้อม

      พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ. นำคณะข้าราชการ, ลูกจ้างและพนักงานราชการ พอ. ศึกษาดูงาน 5 ส. และสิ่งแวดล้อม ที่โรงไฟฟ้าวังน้อย อ.วังน้อย จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57
 

    พิธีรับมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุง
    กองทัพอากาศ โดย พล.อ.ต.มานะ ประสพศรี จก.กร.ทอ. เป็นผู้แทน ทอ.รับมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย, ยุงก้นปล่อง, ยุงรำคาญ (ลาร์ทอกซ์ (ชนิดเม็ด) Lartox(Tablet) จำนวน 30,000 เม็ด มูลค่า 352,500 บาท) จาก บริษัท เซ้าเธิร์นครอส ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในกิจการกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นผู้แทน พอ.ในการรับมอบ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.57 ณ ห้องประชุม พอ.

(ชมอัลบั้มภาพ)

    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์กร (กวก.พอ.) เพื่อรองรับภารกิจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ.เป็นวิทยากรบรรยายให้กับข้าราชการ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " แนวทางการพัฒนาองค์กร (กวก.พอ.) เพื่อรองรับภารกิจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในหัวข้อเรื่อง "ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015" ณ ภูเขางาม พานาโรมา รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 14 ส.ค.57

    พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร พอ.

      พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องประชุมอาคารเรียน วพอ.พอ.ชั้น 3 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.57 โดยมี หน.นขต.พอ.ร่วมแสดงความยินดี

    พิธีทำบุญ งานครบรอบวันที่ระลึกถึงแก่กรรม พล.อ.อ.ประกอบ บุรพรัตน์

        พล.อ.ท.ธีระภาพ  เสนะวงษ์  จก.พอ.เป็นประธานในพิธีทำบุญ งานครบรอบวันที่ระลึกถึงแก่กรรม พล.อ.อ.ประกอบ บุรพรัตน์ ณ ห้องประชุมธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  เมื่อวันที่  6 ส.ค.57  โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา พอ.ให้เกียรติมาร่วมงานทำบุญในครั้งนี้

    พิธีเปิดการอบรม จนท.สายแพทย์ปฏิบัติราชการสนาม ประจำปี 57

      พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่สายแพทย์ปฏิบัติราชการสนาม ประจำปี 2557 (ระหว่างวันที่ 4-8 ส.ค.57) เมื่อวันที่ 4 ส.ค.57 ณ ห้องบรรยาย 1 กวก.พอ. โดยมี น.อ.วิษณุ ภู่ทอง ผอ.กวก.พอ.เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 25 คน (พยาบาลชายในสังกัด นขต.ทอ.ชั้นยศ จ.อ.-ร.อ.)