หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 56
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
         พล.อ.ท.ธีระภาพ  เสนะวงษ์  จก.พอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ในสังกัด พอ. ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ. เมื่อวันที่  15 ก.ย.57 โดยมี หน.นขต.พอ.และญาติมิตรเข้าร่วมแสดงความยินดี
 
เรียนข้าราชการและลูกจ้าง ทอ.ทุกท่าน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 นี้ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวป.พอ.) จะทำการย้ายสถานที่ทำการตรวจร่างกายประจำปีและอื่นๆ จากอาคาร 2 มายังอาคาร 1 ส่วนฝ่ายสัตวแพทย์ ฯ จะย้ายไปทำการที่ กองวิทยาการ กรรมแพทย์ทหารอากาศ (เดิม)  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ปชส.กวป.พอ. หมายเลขโทรศัพท์ 2-6083 ค่ะ...
 
ขอเชิญข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พอ.เข้าร่วมในพิธีเกษียณอายุราชการและพิธีเชิดชูเกียรติฯ พอ. ประจำปี 2557  ในวันอังคารที่  30 ก.ย.57  ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์  ธูปะเตมีย์  อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  โดยมีท่าน จก.พอ.เป็นประธานในพิธีฯ  ... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ..
  
    Happy Birthday
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
file download ใหม่...  การดำเนินการตามโครงการศึกษาของ ทอ. หน่วย พอ. (ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ทั้งในโครงการศึกษา ของ ทอ. และนอกโครงการศึกษา(ตามที่ กพ.ทอ.กำหนด))  ท่านสามารถ download ได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ พอ. ในเมนูย่อยซ้ายมือ หัวข้อ file download " ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษาฯ "  หรือคลิกที่นี่  ...
 All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 
All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง.จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท จ.นครราชสีมา (ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย.57) เมื่อวันที่ 12 ก.ย.57

    โครงการตลาดนัดความรู้ Knowledge Market for the Future

     คณก.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พอ.จัดโครงการตลาดนัดความรู้ "Knowledge Market for the Future" ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อ ๑๑ ก.ย.๕๗, ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ โดยมี น.อ.วิชัย  รุ่งฟ้าแสงอรุณ  รอง เสธ.พอ. เป็นประธานในพิธีฯ

 
    โครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์

     พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ. นำข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด พอ. ศึกษาดูงานโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการ พอ.ปี 57 เมื่อวันที่ 9 ก.ย.57
 

    มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน

  พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนงานด้านภาษาอังกฤษดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล และมอบรางวัลแก่บุคลากร พอ. ที่มีผลการพัฒนาภาษาอังกฤษดีเด่น จำนวน ๕ รางวัล เมื่อวันที่ 8 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รายละเอียดรางวัล ดังนี้ 

หน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนงานด้านภาษาอังกฤษดีเด่น
๑. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พอ.
๒. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
๓. กองวิทยาการ พอ.
บุคลากร พอ.ที่มีผลการพัฒนาภาษาอังกฤษ ดีเด่น รายชื่อดังนี้
๑. น.ต.หญิง อาริศรา ศรีศิริ
๒. น.ต.หญิง สุกัญญา รักษ์งาร
๓. ร.ต.หญิง ปิยภา จิระเพชรอำไพ
๔. น.ท.หญิง นริศรา นีละบุษบานนท์
๕. น.ต.หญิง อภิญญาวดี อุดมเพทาย 

 

    ศึกษาวิถีชีวิตชาวนาไทย ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการ พอ.ปี 57

        พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก  รอง จก.พอ. นำข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศศึกษาวิถีชีวิตชาวนาไทย ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการ พอ.ปี 57 เพื่อเป็นการรักษามรดกวัฒนธรรมไทย สร้างแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐษกิจพอเพียง ที่โรงสีเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  28 ส.ค.57

    การสัมมนาเชืงปฏิบัติการ สรุปผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ.ประจำปี 2557

  พล.อ.ต.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  รอง จก.พอ.เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชืงปฏิบัติการ สรุปผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ.ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่  9-10 ก.ย.57  ณ โรงแรมแฟร์เท็กซ์ สปอร์ตคลับ แอนดฺ โฮเทล พัทยา  จ.ชลบุรี 


    โครงการครอบครัวอบอุ่น
    พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.เป็นประธานมอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในสำนักงานให้กับ นขต.พอ. (10 หน่วย) ณ ห้องประชุม พอ.(1) เมื่อวันที่ 2 ก.ย.57 ซึ่งได้รับการพิจารณาจัดสรรโดย คณก.โครงการครอบครัวอบอุ่น พอ. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ, ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด พอ. และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐,๘๑๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

    กวป.พอ.มุ่งสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA)

       กวป.พอ.ได้เริ่มดำเนินโครงการ กวป.พอ.มุ่งสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) ตั้งแต่เดือน ก.พ.๕๗ จนถึงปัจจุบัน ได้เรียนเชิญ อาจารย์ เรวดี ศิรินคร วิทยากรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มาให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมี น.อ.กมลรัตน์ สัตตบุศย์ ผอ.กวป.พอ., น.อ.ชัยยา จันทร์ใส รอง ผอ.กวป.พอ.และข้าราชการ กวป.พอ.รับการตรวจเยี่ยม เมื่อ 8 ก.ย.57

(ชมอัลบั้มภาพ)