หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 56
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 

      พล.อ.ท.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  จก.พอ. , พล.อ.ต.ศักดา  สุจริตธรรม  รอง จก.พอ. และคณะข้าราชการนายทหารผู้ใหญ่ พอ. นำพานพุ่ม แจกันดอกไม้  ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช  เมื่อวันที่  21 ต.ค.57  13.00 น.

(ชมอัลบั้มภาพ)

 
ข่าวแจ้งเพื่อทราบ  จาก กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.   ด้วย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวป.พอ) จะทำการทุบอาคารกวป.พอ. (๒๐๖๐)  เพื่อเตรียมการสร้างอาคารใหม่ จึงมีการปรับย้ายสำนักงานและแผนกต่างๆมายัง อาคาร กวป.พอ.(๑)  และอาคาร กวก.พอ.เดิม (๒๐๖๓)   นั้น อาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ. ที่นี้ค่ะ  ท่านที่มารับบริการตรวจร่างกายประจำปีและอื่นๆให้มาติดต่อได้ที่เวชระเบียน อาคารกวป.พอ. (๑)  ส่วนสำนักงานต่างๆและแผนกสัตวแพทย์ดูสถานที่ตั้งได้  ตามแผนผังที่แนบ  หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปชส.กวป.พอ. หมายเลข ๒-๔๘๓๒ ค่ะ  ...
 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดงานวันทันตสาธารณสุข ให้บริการอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟันสำหรับคนไข้ที่ไม่มีโรคทางระบบ (ค่ารักษาฟรี...เสียแต่ค่า VN) ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ให้กับผู้รับบริการจำนวน 84 ราย โดยสามารถรับคิวได้ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0630 ณ กองทันตกรรม ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ....

 
    Happy Birthday
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
 All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 


All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    การประชุมวิชาการทางการแพทย์กลางปี 57 ครั้งที่ 13
         พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการทางการแพทย์กลางปี 57 ครั้งที่ 13 จัดโดย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง " แผ่นดินไหวภัยเงียบ " โดย คุณสุวิทย์ โคสุวรรณ นักธาณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 16 ต.ค.57 เวลา 13.00 -15.00 น.
 
    จก.พอ. รับมมอบทุนเฉลิมอากาศ

    พล.อ.ท.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  จก.พอ. รับมมอบทุนเฉลิมอากาศ จาก พล.อ.ต.หญิงประพิมพร  เฉลิมอากาศ  เพื่อประโยชน์ของกิจกรรมกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่  20 ต.ค.57

 

    จก.พอ. แสดงความยินดีกับ จก.สม.กห.

  พล.อ.ท.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  จก.พอ.   จก.พอ. แสดงความยินดีกับ  พล.อ.นพดล  ฟักอังกูร  เนื่องในวาระที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เป็น  จก.สม.กห.คนใหม่ เมื่อวันที่  16 ต.ค.57

    พิธีแสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชา พอ.

   หน.นขต.พอ. นำคณะข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในหน่วยเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชา พอ.ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ดำรงตำแหน่งเป็น จก.พอ., รอง จก.พอ. และ เสธ.พอ.ตามลำดับ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.57 ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ.

    พิธี รับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 พล.อ.อ.ธีระภาพ เสนะวงษ์ เป็นประธานในพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศให้กับ พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศท่านใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
    พิธีเกษียณอายุราชการ และพิธีเชิดชูเกียรติ ประจำปี 57

     พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.เป็นประธานมอบของที่ระลึกฯ และใบประกาศเกียรติคุณฯ ในพิธีเกษียณอายุราชการ และพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง พอ.ประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

    สัมพันธ์จากใจ สายใยสวีแด

    พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นประธานมอบของที่ระลึกฯ ในงานมุทิตาจิตเกษียณราชการ ของชมรมศิษย์พยาบาลทหารอากาศ ณ ห้องประชุมอาคารเรียน วพอ.พอ. เมื่อวันที่ 23 ก.ย.57 โดยมีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าพยาบาลทหารอากาศให้เกียรติมาร่วมในพิธีฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุข ในธีมงานที่ชื่อ " สัมพันธ์จากใจ สายใยสวีแด "

    พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร ในสังกัด พอ.

     พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ในสังกัด พอ. ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ. เมื่อวันที่ 15 ก.ย.57 โดยมี หน.นขต.พอ.และญาติมิตรเข้าร่วมแสดงความยินดี

    โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

      พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง.จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท จ.นครราชสีมา (ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย.57) เมื่อวันที่ 12 ก.ย.57

    โครงการตลาดนัดความรู้ Knowledge Market for the Future

     คณก.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พอ.จัดโครงการตลาดนัดความรู้ "Knowledge Market for the Future" ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อ ๑๑ ก.ย.๕๗, ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ โดยมี น.อ.วิชัย  รุ่งฟ้าแสงอรุณ  รอง เสธ.พอ. เป็นประธานในพิธีฯ