หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 56
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 

     พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 29 ต.ค.57

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ  " กองทัพอากาศ สุขภาพดี ด้วยวิถีไทย "  ในวันที่  27 พ.ย.57  เวลา  14.00 - 16.00 น.  ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร การแต่งกาย  :  เสื้อขาว กางเกงสีเข้ม  คลิกอ่านรายละเอียดไดที่นี่....
 
ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ  ในวันศุกร์ที่  7 พ.ย.57  ณ กองบังคับการ  กรมแพทย์ทหารอากาศ  เวลา  09.00 น. ใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป  เวลา  10.20 น.เริ่มพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พอ.  เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหารซุ้ม  (การแต่งกาย  = เครื่องแบบปกติเทาคอพับ  แขนยาว  อินทรธนูแข็ง)   
 
    Happy Birthday
    กอล์ฟวันปิยมหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557
  

          กองทัพอากาศ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล วันปิยมหาราชครั้งที่ ๓๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖๐๐ น.  และ ๑๒๐๐  น. คิดคะแนนแบบ Stable ford ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และให้นักกอล์ฟได้มีโอกาสร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยรายได้จากการแข่งขัน ฯ มอบให้กองทัพอากาศ  นำไปใช้ด้านการสาธารณกุศลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และสมทบด้านสวัสดิการของกรมแพทย์ทหารอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ  โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๖๖๒ โทรสาร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๔๒๒


    ประกาศ, คำแนะนำ
 
 All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 
All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    วันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ

     ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ  ในวันศุกร์ที่  7 พ.ย.57  ณ กองบังคับการ  กรมแพทย์ทหารอากาศ 

-  เวลา  09.00 น. ใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป 
-  เวลา  10.20 น.เริ่มพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พอ. 
เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหารซุ้ม 
(การแต่งกาย  = เครื่องแบบปกติเทาคอพับ  แขนยาว  อินทรธนูแข็ง) 
    งานลอยกระทง พอ. ประจำปี 57

   ชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ขอเชิญ ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พอ. ร่วมงาน และประกวดกระทง  ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ในวันพฤหัสบดี ที่  6 พ.ย.57  ตั้งแต่เวลา  14.00 - 16.00 น.  (ฟรี อาหาร และ เครื่องดื่ม)  การแต่งาย  :  สุภาพ  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่...  คลิกอ่านรายละเอียดไดที่นี่....

    ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. , พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม รอง จก.พอ. และคณะข้าราชการนายทหารผู้ใหญ่ พอ. นำพานพุ่ม แจกันดอกไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 21 ต.ค.57 13.00 น.

(ชมอัลบั้มภาพ)

    การประชุมวิชาการทางการแพทย์กลางปี 57 ครั้งที่ 13
         พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการทางการแพทย์กลางปี 57 ครั้งที่ 13 จัดโดย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง " แผ่นดินไหวภัยเงียบ " โดย คุณสุวิทย์ โคสุวรรณ นักธาณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 16 ต.ค.57 เวลา 13.00 -15.00 น.
 
    จก.พอ. รับมมอบทุนเฉลิมอากาศ

    พล.อ.ท.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  จก.พอ. รับมมอบทุนเฉลิมอากาศ จาก พล.อ.ต.หญิงประพิมพร  เฉลิมอากาศ  เพื่อประโยชน์ของกิจกรรมกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่  20 ต.ค.57

 

    จก.พอ. แสดงความยินดีกับ จก.สม.กห.

  พล.อ.ท.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  จก.พอ.   จก.พอ. แสดงความยินดีกับ  พล.อ.นพดล  ฟักอังกูร  เนื่องในวาระที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เป็น  จก.สม.กห.คนใหม่ เมื่อวันที่  16 ต.ค.57

    พิธีแสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชา พอ.

   หน.นขต.พอ. นำคณะข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการในหน่วยเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชา พอ.ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ดำรงตำแหน่งเป็น จก.พอ., รอง จก.พอ. และ เสธ.พอ.ตามลำดับ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.57 ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ.

    พิธี รับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 พล.อ.อ.ธีระภาพ เสนะวงษ์ เป็นประธานในพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศให้กับ พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศท่านใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
    พิธีเกษียณอายุราชการ และพิธีเชิดชูเกียรติ ประจำปี 57

     พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.เป็นประธานมอบของที่ระลึกฯ และใบประกาศเกียรติคุณฯ ในพิธีเกษียณอายุราชการ และพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง พอ.ประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

    สัมพันธ์จากใจ สายใยสวีแด

    พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นประธานมอบของที่ระลึกฯ ในงานมุทิตาจิตเกษียณราชการ ของชมรมศิษย์พยาบาลทหารอากาศ ณ ห้องประชุมอาคารเรียน วพอ.พอ. เมื่อวันที่ 23 ก.ย.57 โดยมีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าพยาบาลทหารอากาศให้เกียรติมาร่วมในพิธีฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุข ในธีมงานที่ชื่อ " สัมพันธ์จากใจ สายใยสวีแด "