จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๕๙
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2558
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
กำหนดการรายงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 58
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
พ.ต.ส.
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
คู่มือสำหรับการทำตำราหลังจบการศึกษาต่างๆ ของ พอ.
งานการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Link Download Antivirus

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
    
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๓
 

พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๓ ในวันที่ 25 พ.ย.58

"อยากรู้ไหมคะว่าเจ้าหญิงของเธอคือใคร" ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ อ่านผลงานชนะเลิศการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ เนื่องในวันไหว้ครู เรื่อง MY PRINCESS : MY INSPIRATION ของ นพอ. ปานหทัย แสงนาค อ่านเรียงความ...

 
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 


 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๓ 
ในวันพุธที่ ๒๕ พ.ย.๕๘, ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ พอ.(กวก.พอ.) โดย เสธ.พอ.เป็นประธาน  อ่านต่อ.. กำหนดการและแผนที่สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเฉพาะกิจ พอ. 
ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย.58 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.นครนายก  อ่านต่อ..All..  
    ประกาศ, คำแนะนำ
  
All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2559
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านบำบัดยาเสพติด

น.อ. เกรียงไกร โสธรชัย รอง เสธ พอ. เป็นตัวแทน จก.พอ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ. ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

    พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านบำบัดยาเสพติด

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้ด้านบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ. ประจำปี ๒๕๕๙" ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

    ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล 58

น.อ.เกรียงไกร โสธรชัย รอง เสธ.พอ.เป็นประธาน นำข้าราชการในสังกัด บก.พอ., ศปพ.พอ., กรก.พอ., ผกง.พอ. และ ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆใน บก.พอ. ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ณ สวนสุขภาพ ทอ. เวลา 08.00 น. เมื่อวันที่ 20 พ.ย.58

(ชมอัลบั้มภาพ)

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับโครงสร้างอัตราเฉพาะกิจ พอ." ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ย.58 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีผู้บังคับบัญชาของ พอ. หน.นขต.พอ.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

(ชมอัลบั้มภาพ)

    บันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท

 พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. นำคณะข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ บันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย ๒๕๕๘ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

    พิธีประดับเครืองหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครืองหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เมือวันที่ 9 พ.ย.58 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปเตมีย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีสถาปนา กรมแพทย์ทหารอากาศ

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมทั้งอดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 ณ กองบังคับการกรมแพทย์ทหารอากาศ

 
    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 32

     พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 32 วันที่ 2 พ.ย.58 ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

    กอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ 34

กองทัพอากาศโดยกรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ 34 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. วัธน มณีนัย รอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยมี พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานการจัดงานและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พพ.กรก.พอ. รุ่นปี 56 ผลัด 2

 พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการร้อยพลพยาบาล กรก.พอ. รุ่นปี 56 ผลัด 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.58 เวลา 1130 น. ณ ร้อย พพ.กรก.พอ.

    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร