หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
กำหนดการรายงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร พลพยาบาลรุ่นที่ 102
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร พลพยาบาล รุ่นที่ 102 โดยมี พล.อ.ต. ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ., น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ พอ. และข้าราชการ กวก.พอ.เข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่ 5 มี.ค.58 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม กวก.พอ.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์... ขอเชิญกำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ฉีดวัคซีน "ฟรี" ในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียดกำหนดการ คลิกอ่านได้ที่นี่...
 

คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ. ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในบริบทของ ICT” ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศรพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  ในวันพุธที่ ๑๑มี.ค.๕๘เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐  บรรยายโดย พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการกสทช. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.๒-๕๓๙๐, ๒-๐๐๐๘  ... 

 
ขอเรียนเชิญ แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เจาะเลือด ไม่ได้มีแค่เจ็บจี๊ดๆ”  โดยคุณ พัชราภรณ์ วรรณสินธุ์  วทบ.เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมถาวรเวช กวป.พอ. สำรองที่นั่งได้ที่ ผชร.กวป.พอ.โทร.2-2733
 
    Happy Birthday
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
กองเวชศาตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  ขอแจ้งงดตรวจสุขภาพประจำปี และ ตรวจภารกิจอื่นๆ ตามวันที่แจ้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.   - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ วันที่ 7,8,9 เม.ย.58    - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วันที่ 26, 27 พ.ค.58  - ตรวจบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (กำลังพลพิเศษ) วันที่ 18,19,20 พ.ค.58 ...  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเพื่อหลีกเลี่ยงในวัน เวลา ดังกล่าว...  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.2-2600 All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2558
 
 
ขอเชิญข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วม กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ครอบครัวอบอุ่น”  ชิงรางวัล มูลค่ากว่า 10,000 บาท... ส่งภาพที่ ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ (2-5422) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558  สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    กอล์ฟการกุศลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ครั้งที่ 6

      ขอเชิญร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ครั้งที่ 6 เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธื จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร เป็นทุนการศึกษา สนับสนุนพัฒนาการศึกษา และกิจกรรมเพื่อการสาธารณการกุศล ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันที่  6 มี.ค.58  shot gun  เวลา  12.30 น.  สนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัครได้ที่นี่...

(download ใบสมัคร)

    พิธีเปิดประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครืองหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา พอ. เมื่อวันที่ 27 ก.พ.58 โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี
 
    พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ. ครั้งที่ 13

   พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ. รุ่นที่ 13 วันอังคารที่ 24 ก.พ.58 เวลา 1300 ณ ห้องบรรยาย กวก.พอ.
 
 

    โครงการเติมความสุขแบบพอเพียง
พลอากาศโทสุรศักดิ์ โปร่งจันทึก เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จว.นครนายก ตามโครงการเติมความสุขแบบพอเพียงให้ข้าราชการ พอ.มื่อวันที่ 23 ก.พ.58
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 57 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศ

 พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ เสธ.พอ.นำคณะตัวแทนข้าราชการในสังกัด พอ., นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 57 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ.58 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีฯ

    ศปพ.พอ.ตรวจเยี่ยมการฝึกผสมร่วมคอบร้าโกลด์ 2015
วันที่ 15 ก.พ. 58 น.อ.อรรถพล พัฒนครู รอง ผอ.ศปพ.พอ.และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกผสมร่วมคอบร้าโกลด์ 2015 ในส่วน พอ.โดยมี น.อ.ชัยยา จันทร์ใส หัวหน้าการฝึกการปฏิบัติการเคมี ชีว รังสี(คชร.) คอบร้าโกลด์ 2015 ในส่วน พอ.นำชุดปฎิบัติการ คชร.พอ.เข้าร่วมการฝึก จำนวน 20 นาย ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์ กองทัพเรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ และ คณะนายทหารแผนกอาวุธทางนิวเคลียร์ชีวะ เคมี กองพลนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา ณ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีในช่วงเวลา 10-20 ก.พ.58
 
    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมการฝึกผสมร่วมคอบร้าโกลด์ 2015
วันที่14 ก.พ. 58 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกผสมร่วมคอบร้าโกลด์ 2015 ในส่วน พอ.โดยมีนาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส หัวหน้าการฝึกการปฏิบัติการเคมี ชีว รังสี(คชร.) คอบร้าโกลด์ 2015 ในส่วน พอ.นำชุดปฎิบัติการ คชร.พอ.เข้าร่วมการฝึก จำนวน 20 นาย ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์ กองทัพเรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ และ คณะนายทหารแผนกอาวุธทางนิวเคลียร์ชีวะ เคมี กองพลนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา ณ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีในช่วงเวลา 10-20 ก.พ.58
 
    ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ บน. 41 จ. เชียงใหม่
พล.อ.ต.ศักดา สุจริตธรรม รอง จก. พอ. /ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลเอดส์ ทอ. ณ บน. 41 จ.เชียงใหม่ โดยมี น. อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผบ. กองบิน 41 และข้าราชการให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58
    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมในสายวิทยาการแพทย์
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมในสายวิทยาการแพทย์ สถานีรายงงานภูเขียว กรมควบคุมปฎิบัติการทางการอากาศ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58
    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ รพ.กองบิน บน.23
  พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.23 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟั้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.23 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.58