หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 56
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
เอกสารประกอบการอบรมจากศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
หลักสูตรบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๒๑
 
ตารางสอนหลักสูตร
 
คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาฯ
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
เอกสาร บฝ.
 
หลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง
 
หัวข้อนำเสนอโครงการฯ ของ นทน.
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2557
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2557
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
ติดต่อสอบถาม-ให้คำแนะนำ
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
         พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก. พอ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พอ. เรื่อง " การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ทหารของ ทอ." (ในกลุ่มงานที่รองรับ ภารกิจรับมือภัยพิบัติ DMERT , NBC, MOBILE HOSPITAL ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค.57) ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 ก. ค. 57 เวลา 0900 น. โดยมี น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ. เป็นผู้กล่าวรายงานฯ
 
ด่วน!!...  กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ  ขอแจ้งกำหนดการ และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ปี ๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ก.ค.๕๗ (วันทำการ)  ณ ห้องบรรยาย ๑ กวก.พอ.  คลิกอ่านกำนดการที่นี่..
 

#ข่าวประชาสัมพันธ์ ...   สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย  “ตามหา IT Security Awareness”   ได้ที่ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.ค.๕๗  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐  ในประเด็น ภัยคุกคามด้านสารสนเทศฯ - ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศฯ  บรรยายโดย  ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ.  ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๒-๕๓๙๐, ๒-๐๐๐๘   (สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ.  ICT)  อ่านกำหนดการ และรายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ได้ที่นี่  ....

 
    Happy Birthday
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557

 
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ น.อ.หญิง วัชราภรณ์ฯ โทรศัพท์ 085-0446596


All..  
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
file download ใหม่...  การดำเนินการตามโครงการศึกษาของ ทอ. หน่วย พอ. (ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ทั้งในโครงการศึกษา ของ ทอ. และนอกโครงการศึกษา(ตามที่ กพ.ทอ.กำหนด))  ท่านสามารถ download ได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ พอ. ในเมนูย่อยซ้ายมือ หัวข้อ file download " ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษาฯ "  หรือคลิกที่นี่  ...
 All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)

All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีกรณีพิเศษ)
All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์

 

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    การอบรมพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พอ.ปี ๕๗( ECL)
   บรรยากาศ "การอบรมพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พอ.ปี ๕๗( ECL) " ข้าราชการ พอ.ให้ความสนใจที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการที่จะพัฒนาศักยภาพกำลังพล พอ.ด้านภาษาอังกฤษ ต่อไป .... ในภาพ ประธาน คณอก.พัฒนาภาษาอังกฤษของ พอ น.อ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ มาให้กำลังใจผู้เข้าอบรมฯ —
 
    กิจกรรมโครงการ รณรงค์ด้านการดูแลแหล่งน้ำ และการกำจัดของเสีย

            พล.อ.ท.นิทัศน์  ศิริมาศ  ผช.เสธ ทอ.ฝยบ.เป็นประธานเปิดงาน  กิจกรรมโครงการ " รณรงค์ด้านการดูแลแหล่งน้ำ และการกำจัดของเสีย เพื่อควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากแหล่งน้ำ"  โดยมี  พล.อ.ต.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  รอง จก.พอ. เป็นประธานปิดงาน   และ นอ.หญิง กฤตพร  ตะวันแจ้งเป็นวิทยากร เมื่อวันที่  3 ก.ค.57 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ  กิจกรรมนี้ดำเนินการโดย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวทางการป้องกันแหล่งน้ำไม่ให้มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งอาจเป็นที่เพาะพันธุ์ยุง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้แก่ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนมีการจัดประกวด ให้รางวัล การออกแบบถังดักไขมันเพื่อจูงใจในการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันในร้านอาหารส่วนราชการ ทอ. 

    สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ พอ.

      พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. และ พล.อ.ต.ธานินทร์ กิจสาลี จก.จร.ทอ. ร่วมเป็นประธานในการรับฟังสรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ระหว่าง 16 - 27 มิ.ย.57) ณ ห้องประชุม พอ.(1) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.57 เวลา 13.30 น. โดยมี หน.นขต.พอ.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังผลการตรวจฯ

    พิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 57 ผลัดที่ 1

       พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 57 ผลัดที่ 1 สังกัด ร้อย พพ.กรก.พอ. ซึ่งเข้ารับราชการเมื่อวันที่  1 พ.ค.57 เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจ ณ บริเวณ อาคาร ร้อย พพ.กรก.พอ.เมื่อวันที่ 2 ก.ค.57 เวลา 11.00 น. โดยมี หน.นขต.พอ.เข้าร่วมในพิธีฯ
 

    การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผบ.ทอ.

   พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อหารายได้สนับสนุน คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ“ชัยพัฒนา” และ โครงการครอบครัวอบอุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.ณ เมเจอร์โบว์ลรังสิต

 

    จก.จร.ทอ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการที่ พอ.
      พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ธานินทร์ กิจสาลี จก.จร.ทอ. และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการที่ พอ. ณ ห้องประชุม พอ. (1) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น. โดยมี น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ.เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจ
 
    พิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด พอ.

     พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด พอ.ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุมอาคารเรียน วพอ.พอ. โดยมี หน.นขต.พอ. และญาติ ร่วมแสดงความยินดี

    พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงสาธารณสุข
    พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 57 ณ.ห้องรับรองพิเศษ1 กองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหทารอากาศ และ นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนาม โดยมีขอบเขตความร่วมมือ โดยสังเขปคือ จะร่วมมือกัน เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไป โดยโรงพยาบาลของกองทัพอากาศ มีขนาด120-150 เตียง และโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข มีขนาด 120 เตียง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดบริการครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพเชิงรุก รวมทั้งร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบการส่งต่อผู้ป่วย