หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 58
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
    ชม clip ระเบียบวินัย คือ หัวใจของทหาร

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
พิธีปิดกีฬาสีภายในกรมแพทย์ทหารอากาศประจำปี 2557
          พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในพิธีปิดกีฬาภายใน พอ.ประจำปี 2557 เมือวันที่ 25 ธ.ค.2557 (จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 - 25 ธ.ค.57) และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ หลังปิดพิธี ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกรู กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยในงานมีพิธีมอบรางวัลให้กับกลุ่มสีที่ชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ, ประกวดขบวนพาเหรด, และเทพีถือป้ายของแต่ละสี
 
 
ข่าวแจ้ง นขต.พอ. ขอให้ตอบแบบสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ.  เนื่องด้วย  พอ. จะทำการสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ. ทั้ง Hardware  Software และ People ware  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พอ. ให้มีประสิทธิภาพนั้น    เพื่อให้การดำเนินงานสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ พอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ นขต.พอ. (ยกเว้น รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และ รพ.จันทรุเบกษา พอ.) ตอบแบบสำรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พอ. รายละเอียด คลิกที่นี่... 
 
ข่าวแจ้งจาก กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ... ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัย ร้านค้า และหน่วยงานที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันร่วมกันดูแลรักษาบ่อดักไขมัน เพื่อให้บ่อดักไขมันมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาสิ่งแวดล้อม ... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ
 
    Happy Birthday
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
มาแล้วค่ะ...  โอสถติดปีกฉบับปักษ์หลังของเดือน ธันวาคม 57  สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ขอให้ทุกท่านมีความสุข คิดสิ่งใด สมปรารถนาทุกๆท่านนะคะ  ใครที่มีแผนเดินทาง ท่องเที่ยวช่วงปีใหม่  โอสถติดปีกฉบับนี้   มีการเตรียมยาก่อนเดินทางมาฝากค่ะ...  เชิญคลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ... All..  
    กิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 


All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    ประชุม คณอก.ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศอ.ปส.ทอ.
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในการประชุม คณอก.ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศอ.ปส.ทอ. ครั้งที่ 1/57 ณ ห้องประชุม พอ.(1) วันที่ 25 ธ.ค.57
 
    ตรวจสถานที่ก่อสร้าง รพ.รร.นอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ เข้าตรวจพื้นที่ สำหรับเตรียมการก่อสร้าง รพ.รร.นอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57
    การตรวจเยี่ยมและแนะนำวิชาการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ ทอ
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ./ประธาน คณอก.ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศอ.ปส.ทอ. เป็นประธาน ร่วมด้วย น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ./อนุกรรมการและเลขานุการ คณอก.ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศอ.ปส.ทอ., น.อ.รังสี แก้วพุกผา, นักวิชาการประจำศูนย์วิชาการยาเสพติด กวก.พอ. ตรวจเยี่ยมและแนะนำวิชาการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับเยาวชน ทอ. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.57 โดยมี น.อ.วิษณุ ภู่ทอง ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับเยาวชน ทอ. ให้การต้อนรับ

(ชมอัลบั้มภาพ)

    จก.พอ.และ ศปพ.พอ. นำคณะฯ เข้าเยี่ยมกิจการแพทย์ทหารบก
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และ พล.อ.ต.กลศร ภัคโชตานนท์ ผอ.ศปพ.พอ. นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการสายแพทย์ทหาร และ รพ.สนาม ทบ.เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.57 ณ กรมแพทย์ทหารบก ทบ.

    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ณ ศคร.ดอยอินทนนท์
พล.อ.ท. สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยียมกิจการสายแพทย์ ณ แผนกแพทย์ ศคร.ดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.57
    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ และเปิดโครงการศูนย์เด็กเล็ก กองบิน 41

  พล.อ.ท. สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.41 และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์เด็กเล็ก กองบิน 41 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.57

    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ รพ.กองบิน บน.4
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.4 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟั้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน..4 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57
 
 
    จก.พอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ รพ.กองบิน บน.46
 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน บน.46 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟั้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน..46 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57
 
    Big Cleaning Day
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในพิธี Big Cleaning Day ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ พอ. โดยมี น.อ.วิชัย รุงฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ.เป็นผู้กล่าวรายงาน

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีประดับเครืองหมายยศ น.สัญญาบัตร
พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ณ ห้องประชุม พล.อ.ประพันธ์ ธูปเตมีย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.57 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี

(ชมภาพอัลบั้ม)