แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
แนวทางปฏิบัติงานเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2556
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 56
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 57
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทอ.ฯ ปี 56
การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ พอ.
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
เอกสารประกอบการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 
KM & LO
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
เอกสารประกอบการอบรมจากศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคา
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2558
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 57
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พ.ต.ส.
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
สำนัก
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
ติดต่อสอบถาม-ให้คำแนะนำ
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
" การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 59 "
          พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 59 " ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.57 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส ริมชายหาดพัทยา เมื่อวันที่ 22 ก.ค.57 ที่ผ่านมา
 
 
ขอเชิญข้าราชการ ทอ.ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดตรวจสุขภาพ ฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 เวลา 0800 - 1200 ณ อาคารคุ้มเกศฯ ... พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่...
 
    Happy Birthday
    ประกาศ, คำแนะนำ
 
file download ใหม่...  การดำเนินการตามโครงการศึกษาของ ทอ. หน่วย พอ. (ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ทั้งในโครงการศึกษา ของ ทอ. และนอกโครงการศึกษา(ตามที่ กพ.ทอ.กำหนด))  ท่านสามารถ download ได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ พอ. ในเมนูย่อยซ้ายมือ หัวข้อ file download " ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษาฯ "  หรือคลิกที่นี่  ...
 All..  
    รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2558
 

All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2557
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกวดราคา)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)

All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีกรณีพิเศษ)
All..  
    ข่าวประชาสัมพันธ์

 

All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

    ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทอ.

          พล.อ.ต.สุรศักดิ์  โปร่งจันทึก  รองจก.พอ./ประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะฯ  ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  ณ รร.การบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม  เมื่อวันที่  28 ก.ค.57  โดยมี น.อ.สุวรรณ  ขำทอง เสธ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ

    จก.พอ.และคณะฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

        พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.นำ คณะผู้บริหารกรมแพทย์ทหารอากาศ และ หน.นขต.พอ. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม. เมื่อวันที่ 21 ก.ค.57


    พอ.รับมอบโล่เกียรติคุณจาก สธ.

     กระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณแด่  “กรมแพทย์ทหารอากาศ”  เพื่อแสดงว่ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

    โครงการแลกเปลี่ยน ไทย-เกาหลี (นพอ.)

     น.อ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ หก.การศึกษา วพอ.พอ. และ น.ท.หญิง ชนิตา  อมรรัตนธาดา หน.ภพม.กกศ.วพอ.พอ.  นำคณะ นพอ.ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีตามโครงการแลกเปลี่ยน ไทย-เกาหลี ระหว่างวันที่  19-26 ก.ค.57  ที่  Korean Armed Forces Nursing Academy
 

    จก.พอ.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมกิจการสายแพทย์

  พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. และคณะตรวจเยี่ยม หน่วยแพทย์ ฝูงบิน106 อู่ตะเภา (ฝพท.ผนน.ฝูงบิน 106) เมื่อวันที่ 16 ก.ค.57 และ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ สถานีรายงานบ้านเพ (มว.แพทย์ ฝรก.สร.บพ.) เมื่อวันที่ 17 ก.ค.57

(ชมอัลบั้มภาพ)

    พิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร พอ.
      พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ.  เป็นประธานในพิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้บังคับบัญชา บก.พอ. เมื่อวันที่ 16 ก.ค.57 โดยมี หน.นขต.พอ.และญาติมิตรร่วมแสดงความยินดี
 
    ตามหา IT Security Awareness

     พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รปภ.สารสนเทศแก่บุคลากรกรมแพทย์ทหารอากาศ หัวข้อ "ตามหา IT Security Awareness" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการใช้ระบบสารสนเทศให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.โดยมี น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ. เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ในพิธี

    โครงการ ค่ายยุวชน-เยาวชนต้านยาเสพติด กองทัพอากาศ ประจำปี 2557
    พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก รอง จก.พอ.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ " ค่ายยุวชน-เยาวชนต้านยาเสพติด กองทัพอากาศ ประจำปี 2557 " (ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.57 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 10 ก.ค.57
 
    การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ทหารของ ทอ.

    พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ จก. พอ. เป็น ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พอ. เรื่อง " การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ทหารของ ทอ." (ในกลุ่มงานที่รองรับ ภารกิจรับมือภัยพิบัติ DMERT , NBC, MOBILE HOSPITAL ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค.57) ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 ก. ค. 57 เวลา 0900 น. โดยมี น.อ.วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ รอง เสธ.พอ. เป็นผู้กล่าวรายงานฯ